ký hiệu của khổ máy in offset Mitsubishi

  • 1 F – khổ 52 x 72
  • 2 F – khổ 56 x 82
  • 3F – khổ 72 x 102
  • 4F – khổ 79 x 109
  • 5F – khổ m13
  • 6F khổ 1m6